| Aktualizováno 31.01.2023 | Jazyky: CZ, EN, FR, PL |

SimpleX Chat terminálová (konzolová) aplikace pro Linux/MacOS/Windows

Obsah

Funkce chatu v terminálu

 • Chat 1:1 s více lidmi v jednom okně terminálu.
 • Skupinové zasílání zpráv.
 • Posílání souborů kontaktům a skupinám.
 • Kontaktní adresy uživatelů - navázání spojení prostřednictvím odkazů na více kontaktů.
 • Zprávy uchovávané v místní databázi SQLite.
 • Automaticky vyplňované jméno příjemce - po navázání spojení stačí napsat zprávu a odpovědět odesílateli.
 • K dispozici ukázkové servery SMP, které jsou v aplikaci předkonfigurovány - nebo si můžete nasadit vlastní server.
 • Žádná globální identita ani žádná jména nejsou pro server(y) viditelná, což zajišťuje plné soukromí vašich kontaktů a konverzací.
 • Dvě vrstvy šifrování E2E (double-ratchet pro duplexní spojení s použitím dohody klíčů X3DH s efemérními klíči Curve448 a NaCl crypto_box pro fronty SMP s použitím klíčů Curve25519) a předávání klíčů příjemců mimo pásmo (viz Jak používat chat SimpleX).
 • Ověřování integrity zpráv (pomocí zahrnutí digestů předchozích zpráv).
 • Ověřování každého příkazu/zprávy servery SMP pomocí automaticky generovaných klíčů Ed448.
 • Transportní šifrování TLS 1.3.
 • Dodatečné šifrování zpráv od serveru SMP k příjemci za účelem snížení korelace provozu.

Veřejné klíče zapojené do výměny klíčů se nepoužívají jako identita, jsou náhodně generovány pro každý kontakt.

Technické podrobnosti viz Použité šifrovací primitivy.

🚀 Instalace

Stáhněte si klienta chatu

Linux a MacOS

Chcete-li nainstalovat nebo aktualizovat simplex-chat, měli byste spustit instalační skript. K tomu použijte následující příkaz cURL nebo Wget:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/simplex-chat/simplex-chat/stable/install.sh | bash
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/simplex-chat/simplex-chat/stable/install.sh | bash

Jakmile se chatovací klient stáhne, můžete jej spustit pomocí příkazu simplex-chat v terminálu.

Případně můžete binární soubor chatu pro váš systém stáhnout ručně z latest stable release a spustit jej podle následujícího návodu.

chmod +x <binary>
mv <binary> ~/.local/bin/simplex-chat

(nebo v jakémkoli jiném preferovaném umístění v PATH).

V systému MacOS musíte také povolit spuštění nástroje Gatekeeper.

Windows

move <binary> %APPDATA%/local/bin/simplex-chat.exe

Sestavení ze zdrojových kódů

Upozornění: pro sestavení aplikace použijte zdrojový kód ze stabilní větve.

Použití nástroje Docker

V systému Linux můžete spustitelný soubor chatu sestavit pomocí docker build with custom output:

git clone git@github.com:simplex-chat/simplex-chat.git
cd simplex-chat
git checkout stable
DOCKER_BUILDKIT=1 docker build --output ~/.local/bin .

Upozornění: Pokud narazíte na chybu verze `GLIBC_2.28' nenalezena, obnovte jej pomocí základního obrazu haskell:8.10.7-stretch (změňte jej ve svém lokálním Dockerfile).

V libovolném operačním systému

 1. Nainstalujte Haskell GHCup, GHC 8.10.7 a cabal:
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://get-ghcup.haskell.org | sh
 1. Sestavte projekt:
git clone git@github.com:simplex-chat/simplex-chat.git
cd simplex-chat
git checkout stable
# v Linuxu
apt-get update && apt-get install -y build-essential libgmp3-dev zlib1g-dev
cp scripts/cabal.project.local.linux cabal.project.local
# nebo na MacOS:
# brew install openssl@1.1
# cp scripts/cabal.project.local.mac cabal.project.local
# možná budete muset změnit cabal.project.local tak, aby ukazoval na skutečné umístění openssl
cabal update
cabal install

Použití

Spuštění klienta chatu

Chcete-li spustit klienta chatu, spusťte z terminálu příkaz simplex-chat.

Ve výchozím nastavení je datový adresář aplikace vytvořen v domovském adresáři (~/.simplex nebo %APPDATA%/simplex ve Windows) a jsou v něm inicializovány dva databázové soubory SQLite simplex_v1_chat.db a simplex_v1_agent.db.

Chcete-li zadat jiný prefix cesty k souborům databáze, použijte volbu příkazového řádku -d:

$ simplex-chat -d alice

Spuštění výše uvedeného příkladu vytvoří databázové soubory alice_v1_chat.db a alice_v1_agent.db v aktuálním adresáři.

Na serveru Linode jsou umístěny tři výchozí servery SMP - jsou předkonfigurovány v aplikaci.

Pokud jste nasadili vlastní SMP server(y), můžete klienta nakonfigurovat pomocí volby -s:

$ simplex-chat -s smp://LcJUMfVhwD8yxjAiSaDzzGF3-kLG4Uh0Fl_ZIjrRwjI=@smp.example.com

Řetězec zakódovaný v Base64url před adresou serveru je offline otisk certifikátu serveru, který je ověřován klientem během TLS handshake.

S lidmi můžete stále hovořit pomocí výchozího nebo jakéhokoli jiného serveru - ovlivňuje to pouze umístění fronty zpráv při navazování spojení (a fronta odpovědí může být na jiném serveru, jak nastaví klient druhé strany).

Spusťte simplex-chat -h a zobrazte všechny dostupné možnosti.

Přístup k serverům pro zasílání zpráv přes Tor

Nainstalujte Tor a spusťte jej jako proxy server SOCKS5 na portu 9050, např. na Macu můžete:

brew install tor
brew services start tor

Pro přístup k serverům přes Tor použijte volbu -x:

simplex-chat -x

Můžete také použít volbu --socks-proxy=ipv4:port nebo --socks-proxy=:port pro konfiguraci hostitele a portu vašeho SOCKS5 proxy serveru, např. pokud jej provozujete na jiném hostiteli nebo portu.

Jak používat SimpleX chat

Po spuštění chatu budete vyzváni k zadání svého "zobrazovacího jména" a volitelného "celého jména" pro vytvoření místního profilu chatu. Vaše zobrazované jméno je přezdívka, pod kterou se na vás mohou obracet vaše kontakty - není jedinečné a neslouží jako globální identita. Pokud si některé vaše kontakty zvolily stejné zobrazovací jméno, přidá chatovací klient k jejich místnímu zobrazovacímu jménu číselnou příponu.

Následující schéma ukazuje, jak se připojit ke kontaktu a poslat mu zprávu:

Po nastavení místního profilu zadejte /c (pro /connect) pro vytvoření nového spojení a vygenerování pozvánky. Tuto pozvánku odešlete svému kontaktu prostřednictvím jakéhokoli jiného kanálu.

Můžete vytvořit více pozvánek zadáním /connect vícekrát a odesláním těchto pozvánek příslušným kontaktům, se kterými se chcete spojit.

Pozvánku lze použít pouze jednou, a i kdyby byla zachycena, útočník by ji nemohl použít k odeslání zpráv prostřednictvím této fronty, jakmile váš kontakt potvrdí, že spojení bylo navázáno. Vysvětlení formátu pozvánky naleznete v protokolu agenta.

Kontakt, který obdržel pozvánku, by měl zadat /c <pozvánka>, aby spojení přijal. Tím se spojení naváže a obě strany jsou o tom informovány.

Poté by měly použít příkazy @<jméno> <zpráva> k odesílání zpráv. Můžete také prostě začít psát zprávu a odeslat ji kontaktu, který byl poslední.

Seznam dostupných příkazů zobrazíte pomocí /help v chatu.

Skupiny

Skupinu vytvoříte příkazem /g <group> a kontakty do ní přidáte příkazem /a <group> <name>. Do skupiny pak můžete posílat zprávy zadáním #<skupina> <zpráva>. Pro další příkazy použijte /help groups.

simplex-chat

Upozornění: skupiny nejsou uloženy na žádném serveru, jsou vedeny jako seznam členů v databázi aplikace, kterým budou zprávy zasílány.

Odesílání souborů

Soubor můžete odeslat kontaktu pomocí /f @<contact> <soubor_cesta> - příjemce jej bude muset před odesláním přijmout. Pro další příkazy použijte /help files.

simplex-chat

Soubory můžete posílat skupině pomocí /f #<skupina> <soubor_cesta>.

Kontaktní adresy uživatelů

Jako alternativu k jednorázovým pozvánkovým odkazům můžete vytvořit dlouhodobou adresu pomocí /ad (pro /adresa). Vytvořenou adresu pak můžete sdílet libovolným kanálem a používat ji ostatními uživateli jako odkaz na žádost o kontakt pomocí /c <uživatelská_kontaktní_adresa>.

Příchozí žádosti můžete přijmout nebo odmítnout pomocí příkazů /ac <jméno> a /rc <jméno>.

Uživatelská adresa je "dlouhodobá" v tom smyslu, že se jedná o odkaz pro vícenásobné použití - lze ji používat, dokud ji uživatel nesmaže, v takovém případě by všechna navázaná spojení zůstala stále aktivní (na rozdíl od toho, jak to funguje u e-mailu, kdy změna adresy vede k tomu, že vám lidé nemohou posílat zprávy).

Pro ostatní příkazy použijte /help address.

simplex-chat

© 2020-2023 SimpleX | Projekt s otevřeným zdrojovým kódem